Preguntes freqüents i bústia electrònica

Preguntes freqüents i bústia electrònica

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

600 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats610 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores615 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que porten aparellada acció canviària o siguen endossables a l'ordre620 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Transmissions Patrimonials Oneroses. Declaració liquidació per compravenda de determinats mitjans de transport usats entre particulars630 - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats. Pagament en metàl·lic de l'impost que grava les lletres de canvi