Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Taxes comuns a varies conselleries i altres ingressos de dret públic

Taxes comuns a varies conselleries i altres ingressos de dret públic

9816 - Reemborsament de despeses per anuncis de contractació9951 - Taxa per la reproducció o l'expedició de còpies de documents o de plànols