Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

9672 - Taxa per expedició de certificacions de fulls de servicis per part del registre de personal9841 - Taxa per proves selectives9846 - Taxa per serveis relacionats amb fundacions9847 - Taxa per serveis relacionats amb associacions

  • Model eliminat, consulteu al centre gestor


9848 - Taxa per serveis relacionats amb col·legis professionals o consells valencians de col·legis professionals9849 - Taxa per serveis relacionats amb unions de fet

  • Model eliminat, consulteu al centre gestor


9857 - Preu públic perícies forenses reclamacions extrajudidicials vehicles de motor