Novetats tributàries 2013

Novetats tributàries

Hisenda implanta el pagament amb targeta dels tributs gestionats per la Generalitat Valenciana, taxes autonòmiques, impostos mediambientals, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i contravenda de vehicles poden pagar-se amb targetes de crèdit o dèbit Visa o MasterCard.(Resolución i correcció)


 

NOVETATS TRIBUTÀRIES 2018

De conformitat amb la LLEI 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'establixen les següents novetats per a l'exercici 2018.

Impost sobre les persones físiques

(Dites mesures seran aplicables per a l'exercici 2018, el període de presentació de les quals és en 2019).

 • Modificació requisits formals deducció per arrendament de vivenda habitual (article Quart.Un.n)

 • Modificació requisits formals deducció per arrendament de vivenda habitual com a conseqüència desplaçament localitat per a realitzar activitat compte aliena o pròpia (article Quart.Un.ñ)

 • Elevació límits quantitatius en arrendament vivenda habitual i modificació del límit de la base liquidable (article Quart.Un.n i ñ i article Quart. Quatre)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

 • Tipus reduït en as adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada (article Tretze.Tres.Quatre.4)

 • Bonificació en la quota de l'impost sobre transmissions oneroses al transmetre la vivenda habitual per a venda o arrendament posterior(Article Catorze. Bis. Tres)

 • Bonificació de la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les escriptures públiques per les que es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada (Article.Catorze.Bis.Quatre)
   

Tributació sobre el Joc

Impost sobre Hidrocarburs

Impost sobre eliminació de residus en abocadors i incineració, coincineració i valorització
energètica


 

NOVETATS TRIBUTÀRIES 2017

De conformitat amb la LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'establixen les següents novetats per a l'exercici 2017.

Impost sobre les persones físiques

(Les dites mesures seran aplicables per a l'exercici 2017, el període de presentació de les quals és en 2018).

Impost sobre Successions i Donacions

 • Modificació de beneficis fiscals (article Dotze. Bis)

 • Equiparació d'unions de fet al vincle matrimonial (article Dotze. Quarter)

 • Es limiten els beneficis autonòmics per adquisició mortis causa i inter vivos d'empreses a les empreses de reduïda dimensió (articles Deu. Dos i Deu. Bis.)

 • Incompatibilitat beneficis per adquisició mortis causa d'empresa familiar i bonificacions per parentiu (articles Deu. Dos i Deu. Bis)

 • S'equipara els beneficiaris de reducció autonòmica mortis causa als parents col·laterals (articles Deu. Dos i Deu. Bis)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

 • Bonificació en matèria de novació de préstecs i crèdits vinculats amb la millora financera i la vivenda habitual (article Catorze. Bis. Dos)

Impost sobre Determinats mitjans de Transport

 • Augment de l'impost sobre determinats mitjans de transport (article 17)

Impost sobre Hidrocarburs


 

NOVETATS TRIBUTÀRIES 2015

De conformitat amb la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat s'establixen les següents novetats per a l'exercici 2016.

Impost sobre el Patrimoni

La Comunitat Valenciana, en l'exercici de les competències:

 • El mínim exempt, s'establix amb caràcter general en 600.000 euros. No obstant això, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, el seu import s'eleva a 1.000.000 euros.

 • S'aprova una tarifa autonòmica pròpia amb tipus de gravamen aplicables per trams de base liquidable. Es mantenen els imports dels 8 trams vigents de base liquidable amb increment dels tipus. Aproximadament en un 25%, amb una mínima amortiment per l'arredoniment decimal a la baixa en alguns trams, respecte a la tarifa regulada en l'article 30.2 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, aplicable fins al 31 de desembre de 2015.


 

Impost sobre Hidrocarburs

Finalment, s'amplia, fins al 31 de desembre de 2016, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l'impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d'ús general.