Visualització de contingut web

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions - 2018

Aplicables a les herències i donacions produïdes en 2018. 

Adquisicions per herència o llegat 

Per parentiu 

 • Reduccions en la base imposable:

  • 156.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys. Veure article (article Deu.Un.a).

  • 100.000 €, si es tracta de la resta de descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet. Veure article (article Deu.Un.b).

 • Bonificacions en la quota:

  • 75% de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats, si es tracta de descendents menors de 21 anys.Veure article (art. Dotze Bis.1.a).

  • 50% de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats, si es tracta de la resta de descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet. Veure article (art. Dotze Bis.1.b).

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a 240.000 € o 120.000 €, segons grau de discapacitat. Veure article (article Deu.U.b)

 • Bonificació del 75% de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats. Veure article (art. Dotze Bis.1.c)

Per adquisició de la vivenda habitual del causant

 • Reducció del 95% del valor de la vivenda amb el límit de 150.000 € sempre que l'adquisició es mantinga cinc anys.Veure article (article Deu.U.c)

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95% del valor de l'explotació agrícola, complint determinats requisits. Veure article (article Deu.Dos 1r).

 • Reducció del 95% del valor de l'empresa individual o negoci professional, complint determinats requisits. Veure article (article Deu.Dos 3r).

 • Reducció del 95% del valor de les participacions en determinades entitats, complint determinats requisits. Veure article (article Deu.Dos 4t).

Per transmissió de béns del patrimoni històric artístic, sempre que siguen cedits per a la seua exposició, amb les condicions que determina la llei

 • Reducció del 95%, 75% o 50% del valor del bé, en funció del període de cessió del mateix. Veure article (article Deu Dos.2º).

Adquisicions per donació

Per parentiu (entre pares i fills i entre iaios i néts, si el pare o la mare ha mort abans de la donació)

 • Reduccions en la base imposable:

  • 156.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys, complint requisits. Veure article (article Deu.Bis.1º).

  • 100.000 €, si es tracta de la resta de casos, complint requisits. Veure article (article Deu.Bis.1º).

Els requisits exigits per a aplicar tant la reducció com la bonificació són:

 • Que el donatari tinga un patrimoni previ a la donació de fins a 600.000 euros.

 • Que la donació s'efectue en document públic (o es formalitze d'esta manera dins del termini de declaració).

 • Que, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, es justifique en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca l'entrega del que dóna.

 • Que l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació d'aquelles es realitze per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable:

  • 120.000 €, si es tracta de donacions entre pares i fills o, si el pare o mare ha mort abans de la donació, entre iaios i néts, sempre que el donatari patisca discapacitat física o sensorial major o igual al 33%, però inferior al 65%. Veure article (art. Deu Bis 2n)

  • 240.000 €, si el donatari té una discapacitat física o sensorial major o igual al 65%, siga quina siga la relació de parentiu entre donant i donatari. Veure article (art. Deu Bis 2n)

  • 240.000€ si el donatari té una discapacitat psíquica major o igual al 33%, siga quina siga la relació de parentiu entre donant i donatari. Veure article (art. Deu Bis 2n)

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95% del valor de l'explotació agrícola, complint determinats requisits. Veure article (article Deu Bis 3r).

 • Reducció del 95% del valor de l'empresa individual o negoci professional, complint determinats requisits. Veure article (article Deu Bis 4t).

 • Reducció del 95% del valor de les participacions en determinades entitats, complint determinats requisits. Veure article (article Deu Bis 5t).

Per transmissió d'import dinerari per a desenrotllament d'activitat empresarial o professional

 • Reducció de fins a 1.000€. Veure article (article Deu Bis 6).

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits (text actualitzat a 1 de gener de 2018)