Normativa d'interés específica

Normativa d'interés específica

 • Acord de 27 de gener de 2017, del Consell
  Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual s'estableixen instruccions per a donar publicitat a determinats contractes no subjectes a regulació harmonitzada.
 • Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell
  Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell, pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Correcció d'errades de l'Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell.
  Correcció d'errades de l'Acord de 4 d'agost de 2016, del Consell, pel qual s'aprova la Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social
  Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Acord de 27 de març de 2015, del Consell
  Acord de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s'establixen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, així com en matèria de subvencions de l'Administració de la Generalitat
 • Orde 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
  Orde 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat
 • Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell
  Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribuïxen competències en matèria de contractació centralitzada en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es crea la Central de Compres de la Generalitat (DOCV núm. 6698, de 24/01/2012)
 • Acord de 29 d'abril de 2011, del Consell
  Acord de 29 d'abril de 2011, del Consell, pel qual s'impulsen mesures d'estalvi energètic i utilització racional dels recursos en la gestió de l'administració de la Generalitat (DOCV núm. 6513, de 04/05/2011)
 • Ordre 17/2010, de 13 de maig
  Ordre 17/2010, de 13 de maig, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals de l'intercanvi electrònic de dades en l'àmbit de la conselleria. (DOCV núm. 6270, de 19/05/2010)
 • Resolució de 13 de maig de 2010, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Resolució de 13 de maig de 2010, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i s'aprova el servici electrònic per a l'obtenció de certificats de dades inscrites en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6270, de 19/05/2010)
 • Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat (DOCV núm. 5861, de 01/10/2008)
 • Resolució de 8 d'abril de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Resolució de 8 d'abril de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa la publicació de l'acord de la Comissió Central d'Adquisicions de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, sobre la contractació del manteniment integral i reparacions dels vehicles del Parc Mòbil Centralitzat de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4494, de 07/05/2003)
 • Resolució de 5 de desembre de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Resolució de 5 de desembre de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de la Comissió Central d'Adquisicions de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, pel qual es declaren d'adquisició centralitzada els serveis de telecomunicacions de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4167, de 14/01/2002)
 • Ordre d'11 de juny de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre d'11 de juny de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el règim intern de funcionament de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4044, de 17/07/2001)
 • Resolució de 28 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Resolució de 28 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa la publicació de l'Acord de la Comissió Central d'Adquisicions de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara d'adquisició centralitzada el servei de gestió i manteniment integral dels vehicles de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3965, de 23/03/2001)
 • Resolució de 2 d'octubre de 2000, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Resolució de 2 d'octubre de 2000, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa la publicació de l'acord de la Comissió Central d'Adquisicions de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana, pel qual es declara d'adquisició centralitzada el subministrament d'energia elèctrica a l'administració de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3869, de 02/11/2000)
 • Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià
  Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals
 • Ordre de 23 de maig de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Ordre de 23 de maig de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a la classificació d'empreses per la Generalitat Valenciana i es regula el funcionament i inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana (Text redactat amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 4 de juny de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOGV núm. 4278, de 25/06/2002)
 • Ordre de 26 de març de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,
  Ordre de 26 de març de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació,, per la qual es creen els fitxers amb dades de caràcter personal del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana i del Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4234, de 23/04/2002)
 • Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat
  Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l?ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004)