Què és la consulta de factures incorporades al FLA i qui pot utilitzar-la?

Normativa

El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 184, de 30 de juliol de 2014) , establix en la seua Disposició transitòria única que les Comunitats Autònomes publicaran de forma mensual en el seu portal web la informació a què es referix l'article 6 del citat Reial Decret respecte al període mitjà de pagament a proveïdors.

Així mateix, la dita Disposició transitòria única establix que la primera publicació mensual de la informació prevista en el dit Reial Decret estarà referida a les dades del mes de setembre de 2014.