Normativa

Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre
  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003). Regula en l'article 20 la informació sobre la gestió de subvenciones, a fi de formar una base de dades nacional, per a complir l'exigència de la Unió Europea, millorar l'eficàcia, controlar l'acumulació i concurrència de subvencions i facilitar la planificació, el seguiment i les actuacions de control.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
  Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006). Esta disposició regula en la Secció 6ª -capítol III- del títol preliminar la Base de dades nacional de subvencions.
 • Ordre EHA/875/2007, de 29 de maig
  Ordre EHA/875/2007, de 29 de maig, per la qual es determina el contingut i les especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base de dades nacional de subvenciones. (BOE núm. 83, de 06/04/2007).
 • Ordre de 16 de desembre de 2002
  Ordre de 16 de desembre de 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es disposa la creació d'una base de dades autonòmica de subvencions i ajudes públiques (DOGV núm. 4413, de 08/01/2003). Assegurarà la coordinació amb la Hisenda Estatal.