Visualització de contingut web

Novedades tributarias 2019

Aplicables desde el 1 de enero de 2019, salvo indicación expresa

01. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(Aquestes mesures seran aplicables per a l'exercici 2019, amb període de presentació durant l'any 2020)

 • Nova deducció: rendes derivades d'arrendaments d'habitatge que no superen el preu de referència de lloguers privats (Article 4.Un j. Llei 13/1997).
 • Modificació de la deducció per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques (Article 4.Un m. Llei 13/1997) Precisió tècnica en el càlcul de la quantitat deduïble (aplicació tipus mig autonòmic a la quantia de l'ajuda pública).
 • Modificació de la deducció per inversions en instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o destinades a l'aprofitament de determinades fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual, així com de la deducció per la quota de participació en inversions en instal·lacions col·lectives on se situara l'habitatge habitual (Article 4.Un o. Ley 13/1997)  S'amplia l'àmbit aplicació a qualsevol tipus d'habitatge (no únicament a l'habitatge habitual), sempre que estiga situada en el territori de la Comunitat Valenciana.

02. Impost sobre Successions y Donacions

En tots els supòsits,  per a meritacions a partir del 7 de març de 2019

 1. Adquisició d'explotacions agràries situades en la Comunitat Valenciana o d'elements afectes de l'explotació. Requisits:
 • Adquirent: cònjuge, descendents,ascendents o col·laterals fins a tercer graucónyuge.
 • Condició d'agricultor professional.
 • Període de manteniment: 5 anys
 1. Adquisición de de finques rústiques situades en la Comunitat Valenciana. Requisits:
 • L'adquirent mortis causa transmeta en el termini d'1 any a un agricultor professional.
 • L'agricultor professional siga soci  en SAT, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a Iniciativa de Gestió Comuna (IGC).
 • Períod de manteniment: 5 anys des de meritació de l'impost.

Adquisicions autoritzades en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la Llei 5/2019, sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial.

 • Reducció 99%  base imposable: adquisicions inter vivos. (article 81 Llei 5/2019).  Adquisicions inter vivos d'explotacions agràries o finques rústiques que estiguen situades en la Comunitat Valenciana. Requisits:
  • Donant: 65 o más anys o incapacitat permanent en grau d'absoluta o gran invalidesa.
  • Adquirent: cònjuge, descendents,ascendents o col·laterals fins a tercer grau.
  • Condició d'agricultor professional de l'adquirent, així com soci en SAT, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a  Iniciativa de Gestió Comuna (IGC).
  • Període de manteniment: 5 anys
 • Bonificació 99% en la quota: adquisicions inter vivos  (article 75.2 Llei 5/2019)

Adquisicions autoritzades en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la Llei 5/2019, sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial.

 
 

03. Impost sobre Transmissions Patrimonials y Actes Jurídics Documentats.

 • Modificació de la tributació en TPO de vehicles automòbils (Artículo 13.Tres Llei 13/1997).S'estén la tributació mitjaçant quotes fixes a l'adquisició d'automòbils de turisme, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, exclosos els de caràcter històric, amb un valor inferior a 20.000 € i una antigüitat superior a 5 años i inferior o igual a 12 anys.
 • Modificació de bonificació del tipus de gravamen del 0,1% en AJD Article 14.Un Llei 13/1997)
  • S'elimina la bonificació de les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual per una familia nombrosa o per un discapacitat físic o sensorial.
  • Se substitueix per una bonificació per als documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana atorgats per l'Institut Valencià de Finances i els fons sense personalitat jurídica de dotació pública majoritària en pressupostos de la Generalitat (contemplats en la Llei Hisenda Pública Valenciana, article 2.4).
 • Modificació règim d'autoliquidacions davant els òrgans de l'IVAT  (Disposición Addicional 9ª Llei 13/1997) Modificació tècnica. No hi ha obligació de presentació d'autoliquidació davant els òrgans de l'IVAT en la nova modalitat de quota fixa en TPO vehicles (antiguitat entre 5 i 12 anys).
 • Noves bonificacions ITPAJD segons la Llei 5/2019 de·estructures agràries de la Comunitat Valenciana. Per a meritacions des del 7 de març de 2019
  1. Bonificació 99% TPO (transmissions inter vivos y arrendaments) de finques rústiques situades a  la Comunitat Valenciana. (Article 82 Llei 5/2019). Requisits
   • Adquirent o cessionari condició d'agricultor professional i  soci  de SAT, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a Iniciativa de Gestió Comuna (IGC), la qual siga titular de l'explotació agrària d'afectació.
   • És possible que la bonificació s'estenga a la construcció existent en el sòl de la finca, sempre que la construcció siga part essencial de l'explotació agropecuària.
   • Període de manteniment: 5 anys, com a mínim, de la destinació agrària del terreny
 1. Bonificació 99% quota  AJD documents notarials(Article 83 Llei 5/2019) Agrupacions de parcel·les que continguen sól rústic.
 2. Bonificació 99% quota  ITPAJD   (article 32 Llei 5/2019) Transmissions per mediació de oficines gestores de la Xarxa de Terres.
 3. Bonificació 99% quota  ITPAJD. (article 71.5 Llei 5/2019Procediments especials de reestructuració parcel·lària  a través de permutes voluntàries

04. Impost sobre Hidrocarburs

El art. 82 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos General del Estat per al 2018 dona nova redacció a l'article 50 de la  Llei 38/1992, d'Impostos Especials.Integra el tipus impositiu autonòmic de l'Impost sobre Hidrocarburs en el tipus estatal especial a fi de garantir la unitat de mercat en l'àmbit dels combustibles i carburants, en el vigent marc normatiu comunitari. Per tant.

05. Altres novetats rellevants en matèria tributària

Arrendaments d'habitatge per a ús estable i permanent, definits en l'article 2 de la Llei d'Arrendaments Urbans.

 • Els beneficis fiscals i exempcions subjectives per a AJD documents notarials no s'aplicaran a les escriptures de prèstec amb garantia hipotecària (subjecte passiu el prestador) Aplicable des del 16 de juny de 2019.