Visualització de contingut web

Legislació

Normativa autonòmica

Normativa estatal

Normativa de cessió de tributs

Organització i funcionament

  • DECRET 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  • DECRET 3/2019, de 18 de gener, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana
  • DECRET 60/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'organització i funcionament del Jurat Economicoadministratiu
  • DECRET 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori fiscal de la Comunitat Valenciana.

Recursos i reclamacions

Normativa en tramitació