Beneficis fiscals 2011

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Aplicables a la campanya de la Renda 2011, que es va realitzar en maig i juny de 2012.

Rebaixa de la tarifa

 • Rebaixa del tipus impositiu autonòmic, especialment per a les rendes baixes i mitjanes:
  • 0,25 punts per al conjunt dels diversos nivells de renda. Vegeu l'article.

Deduccions per a l'accés a l'habitatge en propietat

 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb finançament alié:
  • El 3,3 % de les quantitats satisfetes dins dels 2 anys següents a l'adquisició o rehabilitació. Vegeu l'article.
  • L'1,65 % de les quantitats satisfetes després dels 2 anys següents a l'adquisició o rehabilitació. Vegeu l'article.
 • Per l'increment dels interessos dels préstecs hipotecaris per a inversió en habitatge habitual:
  • Els percentatges de deducció s'estableixen en funció de la diferència de l'EURIBOR mitjà de l'exercici i l'EURIBOR mitjà de 2007 (4,45 %). Vegeu l'article.
  • Per a adquisicions, rehabilitacions o adequacions per discapacitat anteriors a l'inici de l'exercici. Vegeu l'article.
  • Per a contribuents amb rendes (suma de les bases liquidables) inferiors a 25.000 € en tributació individual i 40.000 € en conjunta. Vegeu l'article.
 • Per adquisició d'habitatge habitual per discapacitats i per joves de fins a 35 anys:
 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques:

Deduccions per a l'accés a l'habitatge de lloguer

 • Per lloguer d'habitatge habitual:
  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb el límit de 459 €. Vegeu l'article.
  • El 20 % si l'arrendatari té fins a 35 anys o és discapacitat amb major grau de discapactat, amb el límit de 612 €. Vegeu l'article.
  • El 25 % si l'arrendatari és jove i té discapacitat (amb els mateixos requisits del paràgraf anterior), amb el límit de 765 €. Vegeu l'article.
 • Per lloguer d'habitatge per l'exercici d'un treball o activitat econòmica:
  • El 10 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 204 €. Vegeu l'article.

Deduccions per a la família, els majors i els discapacitats

 • Per contribuents amb dos o més descendents:
  • El 10 % de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Vegeu l'article.
 • Per quantitats procedents d'ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat:
 • Per fills (aquestes deduccions són compatibles entre si):
  • 270 € per naixement o adopció d'un fill, fins al tercer any. Vegeu l'article.
  • 224 € per naixement o adopció múltiples. Vegeu l'article.
  • 224 € o 275 €, segons els casos, per naixement o adopció de fill discapacitat. Vegeu l'article.
  • 204 € o 464 € per família nombrosa, segons la seua categoria. Vegeu l'article.
 • Per despeses de guarderia:
  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 270 € per cada fill menor de 3 anys. Vegeu l'article.
 • Per conciliació de la vida laboral i familiar de la dona treballadora:
  • 418 € per cada fill major de 3 anys i menor de 5 anys. Vegeu l'article.
 • Per tasques no remunerades a la llar per un dels cònjuges:
 • Per a contribuents majors amb discapacitat:
  • 179 € per contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys. Vegeu l'article.
 • Per ascendents majors i discapacitats:
  • 179 € per ascendents majors de 65 anys amb discapacitat, o majors de 75 anys. Vegeu l'article.

Altres beneficis

 • Per donacions amb finalitat ecològica:
 • Per inversions en l'habitatge habitual per a l'aprofitament d'energies renovables:
 • Per donacions relacionades amb el patrimoni cultural o lingüístic valencià:

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat al gener de 2011).

Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l'Impost sobre el Valor Afegit, i s'introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.