Beneficis fiscals 2011

« Ves enrere

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Aplicables als fets imposables de l'impost produïts el 2011.

Tipus reduïts

  • Adquisició d'un habitatge protegit de règim especial, o de l'habitatge habitual d'una família nombrosa o d'un discapacitat:
    • Tipus reduït del 4 % de transmissions patrimonials oneroses. Vegeu l'article.
  • Adquisició d'habitatge habitual:
  • Préstec hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual de família nombrosa o d'un discapacitat:

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat al gener de 2011).

Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni, es generalitza el sistema de devolució mensual en l'Impost sobre el Valor Afegit, i s'introdueixen altres modificacions en la normativa tributària.