Novetats

« Ves enrere

REQUERIMENT DE SUBSANACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE SUPORT A LA PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES ENQUADRATS EN ELS PROGRAMES EUROPEUS

REQUERIMENT DE SUBSANACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE SUPORT A LA PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES ENQUADRATS EN ELS PROGRAMES EUROPEUS

Publicada en la web el dia 17 de maig de 2019

Per Resolució de 10 de desembre de 2018, del conseller de Hisenda i Model Econòmic, es van convocar ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT y ENI CBC MED, per a l'exercici 2019 (DOGV núm. 8446 del 18 de desembre de 2018). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen incidències, incorrecciones o falta de documentació als expedients que es relacionen a l'Annex I.

A aquest efecte, i conforme al que s'estableix en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en el citat annex el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 20 de maig de 2019 fins al 31 de maig de 2019, tots dos inclusivament) per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que, si no s'efectua l'esmena en aquest termini, se li tindrà desistida de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic" en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20250&version=amp

ANNEX I