Novetats

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE SUPORT A la PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE SUPORT A la PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic convoca ajudes en matèria de suport a la participació en projectes europeus amb un pressupost total de 3.000.000 d'euros per a 2019. La convocatòria d'aquestes ajudes, les bases reguladores de les quals es van aprovar per Ordre 7/2018, de 23 d'octubre (DOGV 29-10-2018), pretén fomentar la participació en determinats programes europeus a través de la subvenció de la Generalitat Valenciana de la part no cofinançada d'un projecte europeu. L'import de l'ajuda dependrà segons la convocatòria publicada hui en el DOGV, entre altres factors, de la taxa de cofinançament que haja percebut l'entitat sol·licitant.

Poden ser beneficiàries de les ajudes l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental; Diputacions provincials i Ajuntaments de la Comunitat Valenciana i les seues entitats públiques dependents; Universitats, els seus consorcis i centres adscrits amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana; i empreses amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana.

Per a aquesta convocatòria les entitats hauran de ser líders o sòcies participants d'un projecte desplegat, finalitzat o encara en desenvolupament, bé dins o fora de la Comunitat Valenciana en el període 2014-2020 dels següents programes europeus: LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED.

Cada entitat pot presentar un màxim de 3 projectes diferents. En cas de presentar un número superior, seran exclosos els projectes que excedisquen del número màxim.

Són subvencionables les despeses vinculades amb l'execució directa del projecte que hagen sigut realitzats com a màxim en els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria i abasten una sèrie de conceptes com a personal, viatges, serveis tècnics i professionals, materials no inventariables i subministraments, etc., amb determinats requisits.

Sol·licitud de les ajudes

Les entitats interessades hauran de presentar les sol·licituds de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, des d'on accediran al tràmit 'Sol·licitud d'ajudes en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en els Programes europeus LIFE, INTERREG MED, INTERREG EUROPE, INTERREG SUDOE, URBACT i ENI CBC MED'.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 22 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria. La justificació de l'ajuda s'ha de realitzar en el moment de presentació de la sol·licitud.

La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el DOGV i en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. El termini per a resoldre serà de 6 mesos comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La tramitació del pagament de la subvenció s'iniciarà després de l'aportació per part de les entitats beneficiàries de la totalitat de la justificació i de la comprovació de l'aportat per la DG Fons Europeus. El pagament s'efectuarà per mitjà de transferència bancària.

Més informació