Visualització de contingut web

Marc Normatiu 2007 - 2013

Reglament General i les seues correccions

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Fons Social Europeu (FSE)

 

Aplicació de Fons Estructurals i Fons de Cohesió

Directrius Estratègiques Comunitàries en Matèria de Cohesió