Nota de premsa

María José Mira: 'Durant l'estat d'alarma, més del 80 % del personal del sector públic instrumental va prestar serveis essencials'

13/10/2020
María José Mira: "Durant l"estat d"alarma, més del 80 % del personal del sector públic instrumental va prestar serveis essencials"

- La secretària autonòmica de Model Econòmic ha indicat durant la seua compareixença en les Corts que l'SPI està sotmés a "un control permanent de recursos humans, materials i institucionals"
- Mira: "La reestructuració duta a terme per l'anterior Consell no va tindre planificació i va concloure amb ERO anul·lats i entitats desordenades"La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, ha afirmat després de la seua compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts que "l'estat d'alarma ha posat de manifest que més del 80 % del personal del sector públic instrumental (SPI) de la Comunitat Valenciana presta serveis essencials, o són operadors crítics".

María José Mira ha exposat en les Corts el procés de reestructuració del sector públic valencià i la situació actual d'aquest. Ha assegurat que "el sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana està sotmés a un control permanent de recursos humans, materials i institucionals, per a garantir que cada atenció, cada prestació, cada acció del Consell es duga a terme de la manera més eficient, a través del mecanisme que dote de més flexibilitat, millor resposta i més seguretat jurídica", ha explicat Mira.

"A més, ara, totes les empreses i ens han de donar publicitat dels seus nomenaments, processos selectius i retribucions i tot el personal que ocupa llocs directius té l'obligació de presentar declaració de béns i de fer una comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat", ha detallat la secretària autonòmica d'Hisenda.

La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha recordat també que per a realitzar aquest seguiment constant "s'ha creat un cos d'auditors interns en les entitats amb una plantilla superior a 25 treballadors".

Una reestructuració fallida

La reestructuració del sector públic valencià es va iniciar en 2010 amb un pla de compliment obligatori a instàncies del Govern central en un consell de política fiscal i financera (CPFF) de l'Estat. Però aquesta reestructuració, que va culminar en 2016, "es va caracteritzar per una falta total de planificació; ERO anul·lats; entitats desordenades i amb una infinitat de condicions laborals diferents dins de cada entitat; casuístiques, i objectes socials inassumibles", ha lamentat Mira.

"Aquesta és la situació amb què ens trobàrem el Consell en 2016. Des de llavors, ens hem anat desprenent d'entitats que no complien la seua funció, que no servien als seus fins, o no complien amb els criteris d'estabilitat pressupostària i viabilitat econòmica. Així mateix, s'ha reorientat l'activitat d'altres ens que ja hi havia, perquè siguen, de veritat, útils i complisquen amb una funció social", ha explicat Mira.

Pel que fa als nous ens, la secretària autonòmica ha explicat que la creació d'aquests ha estat motivada per necessitats reals i s'han dissenyat partint de tres premisses bàsiques. "Transparència, seguretat jurídica i gestió responsable per a evitar que esdevinguen mers reductes de poder o 'pseudoconselleries' opaques".

Els ens que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat en l'actualitat són un total de 60, i estan formats per 13 organismes autònoms, 11 entitats de dret públic, 4 entitats públiques empresarials, 11 societats mercantils, 15 fundacions i 6 consorcis.

Mira ha assenyalat que d'aquests, 6 entitats n'estan en procés d'extinció: Fundació FEPORTS, Fundació Les Arts, Fundació Ciudad de la Luz, Fundació La Llum de les Imatges, Fundació Jaume II el Just i Fundació FAVIDE.

Contractacions

Segons María José Mira, una altra problemàtica que ha trobat l'equip de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic ha sigut la situació del personal dels ens. "Hem descobert que en l'anterior etapa, el Consell va dur a terme la contractació de personal sense subjecció als principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat", ha assenyalat.

"Ens hem trobat amb contractes temporals excedits; concatenació de contractes temporals; treballadors i treballadores que no tenen la condició d'empleats o empleades públics en entitats el personal de les quals, per imperatiu legal, ha de ser-ho; personal en situació irregular per haver sigut contractat temporalment en frau de llei; disparitat de condicions laborals per a llocs de treball idèntics o semblants; indefinició de la situació de convenis, i inclús la no-aplicació de conveni (amb condicions pactades individualment amb els treballadors o treballadores), o contractacions no autoritzades per la Direcció General de Pressupostos", ha enumerat Mira.

A més, segons la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, "els ens no tenien masses salarials autoritzades i no es publicaven les relacions de llocs de treball (RLT)".

Contenció pressupostària

María José Mira ha advertit també que "ha descendit la participació del sector públic empresarial respecte del pressupost total de la Generalitat, del 5,62 % al 6,18 %, i s'ha mantingut quasi estable la participació del sector públic instrumental, en passar de l'11,20 % enfront de l'11,18 %".

La qual cosa significa que, a pesar de la creació de diverses entitats des de 2015, en termes relatius, "el percentatge de l'SPI en el pressupost consolidat de la Generalitat roman pràcticament invariable en el període 2015-2020 i se situa al voltant de l'11 %", ha informat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

"A més, de les cinc entitats que més increment pressupostari en despesa de personal han experimentat durant els últims cinc anys, dos en són instituts d'investigació i les altres tres són entitats que presten serveis directament a les persones, com ara l'IVASS, que presta servei a persones en situació de dependència; FGV, que presta servei de transport públic, i l'SGISE, que presta el servei integral dels serveis d'emergències", ha afirmat Mira.

"Si ens enorgullim d'alguna cosa, és que hem passat del sector públic instrumental dels grans esdeveniments al sector públic instrumental del servei a les persones", ha apuntat María José Mira.

Evitar duplicitat de funcions

Finalment, Mira ha concretat que en el període 2015-2019 es van dur a terme nombrosos informes per a evitar la duplicitat de funcions entre entitats i, inclús, entre les entitats i l'Administració mateix, així com informes relatius a la modificació de normes de regulació, reglaments orgànics i estatuts de diverses entitats del sector públic.

En total, s'han dut a terme 64 informes en els últims tres anys, la qual cosa evidencia un ritme de treball important. En aquest sentit, María José Mira ha reconegut el treball de l'equip de la Direcció General de Sector Públic en el suport que dona a les entitats, mitjançant la formació i la informació dels respectius tècnics i directius davant de possibles fraus en processos de pagament.

Així mateix, durant l'estat d'alarma que va decretar l'Estat es van implantar mesures en els diversos centres de treball, com ara l'aprovació de plans de contingència específics i, fins i tot, la regulació de permisos retribuïts recuperables per a les persones treballadores que no estaven prestant serveis essencials.

Arxius relacionats