Nota de premsa

El Consell ratifica els resultats del Pla anual d'auditories de fons comunitaris de 2018

31/07/2020

- S'ha fet l'auditoria al Programa operatiu d'ocupació juvenil i a les operacions del FEAGA i el FEADER
- L'informe de la Intervenció General de la Generalitat no destaca incidències significativesEl Ple del Consell ha ratificat l'informe general sobre els resultats més significatius de l'execució del Pla anual d'auditories de fons comunitaris de l'exercici 2018, que ha dut a terme la Intervenció General de la Generalitat.

L'article 96.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions estableix que la Intervenció General presentarà anualment al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, un informe amb els resultats més significatius de l'execució del Pla anual d'auditories de fons comunitaris.

L'auditoria s'ha dut a terme sobre el Programa operatiu d'ocupació juvenil i sobre les operacions cofinançades pel FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia) i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i no s'han trobat incidències significatives.