Nota de premsa

La Conselleria d'Hisenda obri el termini per a presentar candidatures a l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana

12/05/2020

- Hi podran participar representants d'organitzacions socials i empresarials, associacions i col·legis professionals
- L'Observatori garantirà l'adaptació del sistema tributari valencià a les necessitats de la societat i al context econòmic i social del momentLa Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) l'anunci mitjançant el qual s'obri el termini per a presentar candidatures a l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Podran formar part d'aquest òrgan representants d'organitzacions socials i empresarials, associacions i col·legis professionals i universitats, a fi de garantir una adaptació millor de la consciència tributària a les necessitats de la societat valenciana i al context econòmic i social del moment.

Es tracta, per tant, d'una iniciativa pionera que s'obri a la participació de tota la societat civil, i que es posa en marxa per primera vegada en una comunitat autònoma.

Els interessats hauran de presentar les seues candidatures en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el DOGV, a través del procediment telemàtic disponible en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana i en seu electrònica (consulteu ací.

El Ple estarà integrat per representants de l'Administració tributària, amb una participació important de l'Agència Tributària Valenciana, el Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana i dos representants de cada una de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que ocuparan 32 de les vocalies.

Així mateix, hi haurà un representant de cada una de les associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, i les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen, amb un màxim de 20 persones.

Procediment de presentació de candidatures

En concret, l'òrgan de govern de cada entitat, mitjançant un acord, haurà d'autoritzar la presentació de la candidatura i designar les persones que en formaran part, que haurà d'incloure el nom d'un home i una dona, per a garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició de l'Observatori Fiscal.

A més, les candidatures es presentaran avalades per altres entitats, federacions, confederacions o plataformes cíviques, mitjançant un acord de l'òrgan de govern de l'entitat avaladora, en el qual conste manifestació expressa de prestar el seu suport a la candidatura corresponent, així com la finalitat o l'objecte de l'entitat avaladora i l'àmbit territorial d'actuació.

Quant als criteris de selecció de candidatures, es tindrà en compte la incidència de l'acció de l'entitat que presenta la candidatura, i el sistema d'avals permetrà avaluar el reconeixement i la representativitat de l'organització candidata. A més, la diversitat territorial també es valorarà, de manera que les tres províncies de la Comunitat Valenciana estiguen representades.

Observatori Fiscal

L'Observatori Fiscal tindrà com a objectiu millorar la relació entre l'Administració Tributària valenciana i els contribuents, mitjançant la transparència i la cooperació.

Així mateix servirà de plataforma per a planificar, estudiar i analitzar l'aplicació del sistema tributari valencià; reduir les càrregues fiscals, i fomentar l'ús de l'administració electrònica, així com per a assolir una millora en la prevenció i la lluita contra el frau de manera col·laborativa, buscant solucions a les pràctiques fraudulentes i fomentant el rebuig social del frau fiscal.

La seua estructura estarà formada per la Presidència, que ostentarà el conseller d'Hisenda; la Vicepresidència, que recaurà en la persona que ostente la titularitat de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda; el Ple, que serà el màxim òrgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de l'activitat i del qual formaran part les vocalies representants de la societat civil; la Direcció Tècnica, i la Secretaria.