Nota de premsa

El Consell acorda el control financer permanent de l'activitat dels òrgans de l'Administració de la Generalitat durant l'estat d'alarma

20/03/2020

- Es tracta de substituir la intervenció prèvia establida en la Llei d'Hisenda Pública com a mesura temporal de caràcter extraordinari
- La mesura té com a objectiu garantir la prestació dels serveis essencials de la GeneralitatEl Ple del Consell ha acordat que tota l'activitat dels òrgans de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms quede subjecta a control financer permanent, en substitució de la intervenció prèvia establida en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

El control financer permanent començarà a aplicar-se des de l'endemà de l'adopció d'aquest acord i durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la seua possible pròrroga.

El Consell ha aprovat aquest acord amb la sol·licitud prèvia de la Intervenció General de la Generalitat, que serà l'encarregada de dictar les instruccions oportunes per a la realització del control financer.

Es tracta d'una mesura temporal de caràcter extraordinari després de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària originada pel COVID-19, que permetrà garantir la prestació dels serveis essencials de la Generalitat, així com harmonitzar les actuacions necessàries de prevenció de contagis dels treballadors en els àmbits en què no s'ha implementat el teletreball.

Cal recordar que l'article 97 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que la funció interventora té per objecte controlar, abans que siguen aprovats, entre altres, els actes, documents i expedients de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se'n deriven.

L'article 98.2 de l'esmentada Llei 1/2015 habilita el Consell, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, per a acordar, de manera motivada, l'aplicació del control financer permanent, en substitució de la funció interventora en els òrgans de l'Administració de la Generalitat o organismes autònoms que depenen d'aquesta, bé quant a tota la seua activitat o exclusivament respecte d'algunes àrees de gestió.

Aquests acords, així com els motius que els justifiquen, han de ser publicats en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) en el termini màxim de vint dies des de la seua aprovació.