Nota de premsa

El Consell analitza l'Informe de control financer específic en l'exercici 2018-2019 sobre els centres educatius concertats

14/02/2020

- L'informe de la Intervenció General de la Generalitat ofereix una valoració global favorable respecte dels aspectes que s'han analitzat


El Ple del Consell ha rebut l'Informe de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) sobre el control financer específic dels concerts educatius entre la Generalitat i els centres docents privats concertats, referit a l'exercici econòmic 2018-2019.

Aquest informe, inclòs en la programació de controls específics per a 2019 per Acord del Consell, de 22 de febrer de 2019, ofereix una valoració global favorable respecte dels aspectes que s'han analitzat.

L'informe sobre l'exercici 2018-2019 s'ha centrat a verificar si els mecanismes i procediments de control implantats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport són adequats per a l'execució correcta dels concerts educatius subscrits amb els centres docents privats en matèria economicofinancera.

Cal recordar que els informes de control financer realitzats en 2013 i 2014 sobre els aspectes econòmics derivats dels concerts educatius van reflectir una sèrie de febleses, deficiències, errors i incompliments, i la necessitat d'adoptar mesures correctores per a solucionar les deficiències i per a reparar o evitar perjudicis per a Hisenda Pública i/o per a l'òrgan gestor.

L'informe sobre l'exercici de 2018-19 s'ha centrat a verificar si els mecanismes i procediments de control implantats per la Conselleria d'Educació són adequats per a l'execució correcta dels concerts educatius subscrits amb els centres docents privats en matèria economicofinancera.

En concret, s'han analitzat els aspectes relatius a la normativa reguladora dels concerts educatius, als mecanismes del control del pagament delegat de nòmina, així com els referents a les despeses de funcionament dels centres docents privats concertats.

Millora substancial

La IGG conclou que, com a conseqüència del control financer que s'ha fet i a la vista dels resultats del treball realitzat, es manté el que és fonamental pel que fa a les conclusions de l'informe definitiu emés en data 17 de maig de 2019, que observava una millora substancial de la normativa, els protocols, els procediments i els sistemes de control exercits per la Conselleria d'Educació.

En l'informe es destaca que la Conselleria d'Educació ha procedit a regular el pagament delegat de les nòmines dels docents mitjançant l'Ordre 2/2019.

Així mateix, en relació a la normativa reguladora dels concerts educatius, es fa referència a la futura ordre que regularà el procediment de justificació de les quanties corresponents a 'Altres despeses' i a 'Despeses de personal complementari'. Aquest projecte de normativa ha sigut ja revisat per la Viceintervenció i, en breu, es tractarà en les meses sectorials corresponents per a entrar en vigor.

També s'esmenta el programa OVICON, un mecanisme informàtic per a la realització de pagaments delegats de nòmines. La IGG recomana augmentar la interconnexió amb el programa ÍTACA i el programa NOMPRI, per a la qual cosa la Direcció General de Centres està treballant per a millorar l'adequació entre programes.

La IGG recomana millorar l'actualització de la informació en ÍTACA en relació al professorat de l'ensenyament concertat, així com la revisió de les quantitats que les famílies paguen per al finançament d'activitats docents, i comprovar que el preu diari del menú escolar no excedeix del preu màxim fixat per l'Administració. Unes mesures que l'Administració està implementant.