Nota de premsa

El Consell modifica la composició de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica

14/02/2020

- L'objectiu és aclarir les funcions i la composició de la comissió existent per a adaptar-la a l'organització actual del Consell
- Es pretén que contribuïsca a assolir una verdadera transformació digital de les administracions públiques valencianesEl Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es modifica la normativa de creació de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana.

A través d'aquest conveni, s'adapta l'objecte, les funcions i els components de la Comissió Interdepartamental, creada en juliol de 2008, a l'organització administrativa actual del Consell i passa a denominar-se Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i les Comunicacions a la Comunitat Valenciana (CITEC).

Principalment, aquestes modificacions tenen per objecte suprimir de l'àmbit competencial de la Comissió les matèries de societat del coneixement i qualitat dels serveis públics i delimitar com a objecte determinant de la Comissió la modernització tecnològica i les comunicacions, a causa de la nova distribució de funcions entre conselleries i el nou impuls que se li vol donar.

Cal recordar que actualment les funcions en matèria de qualitat i modernització de l'Administració pública recauen en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i les de promoció del sector tecnològic valencià i l'impuls de la digitalització de l'economia i de la societat valenciana en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

En definitiva, es delimita l'objecte de la comissió CITEC, que coordinarà i impulsarà el desenvolupament i l'execució de la política de la Generalitat en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del sector públic dependent d'aquesta, així com en relació amb les administracions públiques, empreses, ciutadania i societat civil de la Comunitat Valenciana.

La finalitat és assolir una verdadera transformació digital de les administracions públiques valencianes i adaptar-les per al compliment normatiu vigent en cada moment, així com avançar cap a la plena incorporació de la ciutadania, les empreses i les organitzacions de la societat civil en l'actual societat de la informació de manera adequada.

Així mateix, la Comissió CITEC és el màxim òrgan col·legiat de caràcter consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i de sistemes d'informació.

Quant a la seua composició, CITEC comptarà amb una presidència, que ocuparà la persona que ostente la titularitat de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació; vocals, i una secretaria a càrrec de la persona titular de l'òrgan directiu competent en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació. Totes aquestes tindran veu i vot en el ple de la comissió CITEC.