Nota de premsa

El Consell autoritza la creació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2020

24/01/2020

- L'import màxim serà de 134.174.903 euros, d'acord amb el límit fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020


El Ple del Consell ha aprovat l'acord pel qual s'autoritza l'emissió o contractació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2020 i gener de 2021, per un import màxim de 134.174.903 euros, d'acord amb el límit fixat en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2020.

La Llei de pressupostos de la Generalitat fixa en l'article 47 els límits màxims a què ascendiran les operacions financeres que impliquen creació de deute, tenint en compte l'objectiu fixat per a cada comunitat segons la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest mateix article regula la revisió automàtica de l'import per causes previstes, com la que es deriva de l'adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s'implante o prorrogue durant l'exercici.

De l'import total autoritzat, 91.237.440 euros corresponen a la devolució de la liquidació negativa de 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, mentre que uns altres 4.679.129 euros són per a l'amortització en 2019 d'operacions financeres de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que figuren com a despesa en el capítol VII sobre transferències de capital.

Finalment, 38.258.333 euros corresponen a l'amortització en 2020 d'operacions financeres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que figuren com a despesa en el capítol VIII sobre actius financers.

Aquest últim pagament i el que es refereix a les operacions financeres de les universitats públiques seran coberts pel Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) de 2020 i, per tant, suposen un endeutament de la Generalitat, però sense variació en el total del deute en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC) 2010.