Nota de premsa

El Consell col·labora amb els col·legis de graduats socials d'Alacant i Castelló i procuradors de València per a facilitar pagaments tributaris

04/10/2019

- Aprova també un conveni amb l'Associació d'Assessors Excel·lents Fiscals i Laborals per a la presentació de documents
- S'agilitzen els tràmits en la presentació, entre altres, de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics DocumentatsEl Consell ha aprovat quatre convenis de col·laboració amb el Col·legi de Graduats Socials d'Alacant, el Col·legi de Graduats Socials de Castelló, el Col·legi de Procuradors de València i l'Associació d'Assessors Excel·lents Fiscals i Laborals en els quals s'estableix un marc general de col·laboració que afavorisca les relacions entre cada una d'aquestes entitats i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

L'objectiu últim d'aquests convenis, semblants als que ja s'han formalitzat amb altres organismes, és habilitar els col·legiats i les col·legiades i les persones associades perquè col·laboren amb l'Administració tributària de la Generalitat, en qualitat de representants per compte dels i les contribuents, per tal de facilitar el compliment de les obligacions tributàries.
Aquests convenis permetran que s'agilitzen aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats, així com l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
A més, l'entrada en vigor d'aquests acords evitarà, en gran mesura, els desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques i, en comptes d'això, es duran a terme intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i disposaran de totes les garanties jurídiques i tècniques.
Aquests convenis aportaran a la ciutadania, representada pels col·legis de graduats socials d'Alacant i Castelló, pel Col·legi de Procuradors de València i per l'Associació d'Assessors Excel·lents Fiscals i Laborals, mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.
Les persones col·legiades i associades que se subscriguen al conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@), i tindran el deure d'omplir les declaracions i autoliquidacions de manera correcta, així com d'aportar tota la documentació annexa que calga.
L'adhesió a aquests acords implica la utilització del llit específic posat a la seua disposició per l'Administració de la Generalitat per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots.
Si és el cas, podran presentar també per via telemàtica les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents de naturalesa tributària complint les condicions de la normativa vigent.