Nota de premsa

L'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit col·laborarà amb l'IVF en la distribució de microcrèdits per a persones desempleades

23/04/2019

El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha subscrit l'acord operatiu entre l'IVF i l'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit pel qual aquesta entitat passa a convertir-se en intermediària financera de l'IVF per a posar en el mercat microcrèdits per a persones desempleades.

Aquesta línia de crèdit forma part del fons de fons dissenyat per l'Institut Valencià de Finances i està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu (FSE).

El Programa operatiu de l'FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 preveu la possibilitat de crear instruments financers dirigits a persones desempleades que vullguen crear o desenvolupar la pròpia microempresa, i facilitar-ne d'aquesta manera la canalització del finançament.

Amb aquest fi, l'IVF ha creat un nou instrument financer mitjançant el qual es vehicularan els recursos europeus i que, a més, es nodrirà de recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada. En conjunt, s'ha estimat que a través d'aquesta línia de finançament es posarà en el mercat liquiditat per un valor superior als 12,6 milions d'euros.

Aquest fons de fons es destina a finançar nous projectes empresarials que duguen a terme persones desempleades i subempleades de la Comunitat Valenciana que vullguen iniciar una activitat empresarial que puga considerar-se viable tècnicament, econòmicament i financerament.

Amb la signatura d'aquest acord, l'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit es converteix en intermediari de l'IVF per a posar en el mercat aquests crèdits, igual que IM Oportunitas, amb la qual també es va subscriure un acord fa unes setmanes.

Condicions d'aquest finançament

Aquesta línia de finançament prestarà una atenció especial a aquells col·lectius que es troben amb més dificultats en l'àmbit laboral, com són les dones, els majors de 45 anys o les persones amb formació baixa. També es prioritzaran aquelles operacions dirigides a la creació d'empreses d'economia social.

Aquest nou instrument financer s'articula a través de microcrèdits, la quantia dels quals oscil·larà entre els 5.000 i els 25.000 euros, amb unes condicions de preu molt avantatjoses i a un termini que pot oscil·lar entre els 3 i els 7 anys, amb una carència màxima d'un any. Aquests préstecs permetran que el beneficiari puga cobrir com a màxim el 90 % de les necessitats de finançament derivades de la creació i posada en marxa de l'activitat empresarial o professional.

Per a distribuir i posar en el mercat aquests préstecs s'ha buscat la col·laboració d'entitats financeres de caràcter social marcat, com són l'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit i IM Oportunitas.

Arxius relacionats