Nota de premsa

El Consell aprova un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Procuradors d'Alacant per a facilitar pagaments tributaris

08/02/2019

El Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i el Col·legi de Procuradors d'Alacant, en el qual s'estableix un marc general de cooperació que afavorisca les relacions entre l'entitat i la Conselleria.

El fi últim d'aquest conveni, semblant als que ja s'han formalitzat amb altres organismes, és habilitar els col·legiats i associats perquè col·laboren amb l'Administració Tributària de la Generalitat, en qualitat de representants per compte dels contribuents, per a facilitar així el compliment de les obligacions tributàries.

Aquest conveni permetrà que s'agilitzen aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats, i amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

A més, l'entrada en vigor d'aquest acord evitarà, de manera important, els desplaçaments dels ciutadans a les oficines públiques i, en el seu lloc, es faran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Aquest conveni aportarà als ciutadans representats pel Col·legi de Procuradors d'Alacant mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Els col·legiats subscrits al conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@) i tindran el deure d'omplir les declaracions i autoliquidacions de manera correcta, i també aportar tota la documentació annexa que siga necessària.

L'adhesió a aquest acord implica la utilització per part dels membres d'aquest col·legi de la via específica que ha posat a la seua disposició la Generalitat per a la presentació i l'ingrés de declaracions i autoliquidacions de manera agregada o per lots.

Si és el cas, podran presentar també per via telemàtica les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents de naturalesa tributària, i complir les condicions de la normativa vigent.