Nota de premsa

El 87 % de les herències gestionades a la Comunitat Valenciana en 2017 no va pagar cap tribut

05/02/2019

El 87,4 % de les 173.103 herències a la Comunitat Valenciana en 2017 no va pagar cap tribut, mentre que el 6 % va pagar una quota inferior a 1.000 euros, el 3,4 % dels casos va abonar entre 1.000 i 5.000 euros, i únicament el 3,2 % va tributar per damunt dels 5.000 euros, segons les dades de la Direcció General de Tributs.

L'objectiu de la política fiscal és avançar cap a una coresponsabilitat fiscal i una progressivitat més elevades en el sistema. No obstant això, el dèficit de recursos que pateix la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l'actual sistema de finançament fa que no es puguen reduir més els impostos.

Així, en adquisicions 'mortis causa' (herències) a la Comunitat Valenciana hi ha una bonificació en quota per parentiu del 75 % al Grup I (descendents menors de 21 anys) i del 50 % per al Grup II (descendents majors de 21 anys, ascendents i cònjuges). A més, s'aplica també una reducció de la base imposable de 100.000 euros per hereu, és a dir, que cada hereu es descompta 100.000 euros del valor de l'herència a efectes de l'impost, sempre l'habitatge habitual a part, fins un límit de 150.000 euros. Aquesta reducció pot arribar a 156.000 euros per als menors de 21 anys (s'aplica una regla de tal manera que cada any en menys de 21 anys s'augmenta la reducció un 1 %).

Pel que fa a les adquisicions 'inter-vivos' (donacions) hi ha una reducció en la base imposable de 100.000 euros, amb un límit: que el donatari tinga un patrimoni preexistent de 600.000 euros.

En matèria de successions i donacions, des del Consell també s'ha suprimit la discriminació fiscal que patien les parelles estables en l'anterior etapa de Govern en adquisicions 'mortis causa', i s'han equiparat amb els casats en l'aplicació de la reducció per parentiu.

Així mateix, hi ha una reducció de la quota per transmissió d'empresa individual o negoci professional del 95 %. En aquest punt cal destacar que s'ha suprimit l'ordre de prelació en les reduccions als parents col·laterals fins el tercer grau, ja que abans la reducció s'aplicava a aquests últims únicament quan no hi havia descendents. La supressió de l'ordre de prelació és una mesura pionera a la Comunitat Valenciana, que ni tan sols hi és en l'àmbit estatal.
existe a nivel estatal.