Nota de premsa

Soler: 'El Síndic reconeix que la Generalitat tindria equilibri pressupostari si l'anterior govern haguera complit la seua promesa de canviar el finançament en 2017'

28/12/2018

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, s'ha congratulat hui que l'informe de fiscalització dels comptes de la Generalitat Valenciana, corresponents a l'exercici de 2017, dona un argument contundent al Consell en la seua ferma reivindicació davant del Govern central d'una reforma urgent i necessària del sistema de finançament autonòmic, que atorgue a la Comunitat Valenciana un tracte d'igualtat amb la resta de les comunitats autònomes.

En concret, l'informe del Síndic destaca que el sistema de finançament autonòmic "continua perjudicant" la Comunitat Valenciana de "manera significativa", al mateix temps que posa en evidència que el Consell hauria aconseguit en 2017 l'equilibri pressupostari si s'haguera complit la promesa de l'anterior president del Govern, Mariano Rajoy, en la Conferència de Presidents que va tindre lloc el gener de 2017, que aquell mateix exercici es faria efectiva la reforma del model de finançament autonòmic.

L'informe del Síndic posa en relleu que el resultat negatiu de l'exercici de 2017 va ser de 1.368,2 milions d'euros, amb unes despeses que van ascendir a 14.535,9 milions, davant d'uns ingressos de 13.167,7 milions. Segons ha manifestat el Síndic, el dèficit pressupostari és "d'una xifra similar a la que es reivindica amb una reforma equitativa d'un model de finançament autonòmic" que, segons recorda el conseller d'Hisenda, "està caducat des de l'1 de gener de 2014 i que continua penalitzant, injustament i greument, els valencians en assignar-los el pitjor finançament per càpita de tot Espanya".

"Avala la necessitat dels 1.325 milions"

"El Síndic avala la necessitat dels 1.325 milions reivindicatius que la Generalitat consigna en els seus pressupostos amb la finalitat de garantir que els valencians gaudisquen dels mateixos drets que la resta de ciutadans", ha subratllat el responsable d'Hisenda, i ha afegit: "Hem inclòs en els comptes valencians aquesta quantitat des de 2016 perquè és de justícia que la Comunitat Valenciana puga disposar d'uns ingressos que permeten igualar la mitjana per habitant a la del conjunt de les comunitats autònomes".

"En l'exercici 2017 la inclusió d'aquesta partida va estar motivada tant per la situació d'infrafinançament crònic que pateix aquesta comunitat, i que ha sigut reconegut tant per la Comissió d'Experts de les Corts com pel Comité d'Experts per a la Reforma del Finançament Autonòmic creat a escala estatal, com per la incertesa que generava la possibilitat que els pressupostos generals de l'Estat d'aquell any no s'aprovaren en el termini habitual", ha recordat Soler.

El conseller d'Hisenda comparteix el criteri del Síndic quan assenyala en el seu informe que la demora en la reforma del sistema de finançament autonòmic tindrà "conseqüències negatives" per a l'estabilitat econòmica del Govern autonòmic, amb la qual cosa és injustificable el manteniment del model actual, ja que no només el Síndic o el conseller sinó també la mateixa ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, consideren que "la Comunitat Valenciana es veu afectada negativament pels criteris vigents".

"Suport a la gestió: menys dèficit i deute"

Vicent Soler ha mostrat així mateix la seua satisfacció en comprovar, després d'un examen d'urgència de l'informe que la Sindicatura de Comptes ha entregat hui a les Corts i al Govern Valencià, que el síndic major acredita la millora en la gestió econòmica del Consell, malgrat les estretors provocades per l'infrafinançament, ja que mostra la reducció del dèficit, així com de l'endeutament en relació al PIB.

Respecte al deute, el Síndic ha manifestat que el passat exercici de 2017 es va produir una reducció de l'endeutament en percentatge del PIB "per primera vegada des de l'inici de la crisi". A més, l'auditor públic constata en la seua fiscalització la reducció del dèficit en l'actual legislatura: "L'evolució del resultat pressupostari en els últims anys és positiva, segons els respectius comptes de l'Administració, ja que encadena una reducció del dèficit durant els últims exercicis", assenyala el síndic.

D'aquesta manera, detalla que en 2011 el dèficit pressupostari va ser de 3.642 milions; en 2012, de 6.222 milions; en 2013, de 3.399 milions; en 2014, de 4.479 milions; en 2015, de 4.185 milions; en 2016, de 2.189 milions; i en 2017, els citats 1.975 milions.

De 1.192 a 720 milions en despesa no reconeguda

Quant a les obligacions no reconegudes en el pressupost de Sanitat, l'òrgan fiscalitzador posa en relleu l'esforç que s'ha fet aquesta legislatura. Així, certifica que l'import de les obligacions no reconegudes (entre les no declarades en el balanç i les registrades en els comptes 409 i 411) ha passat dels 1.192 milions de 2014, últim any complet de gestió de l'anterior consell, als 720 milions de 2017, després d'haver registrat en 2011 una xifra astronòmica (3.506 milions).

Respecte a l'observació realitzada per la Sindicatura que al·ludeix a nivells de pagament baixos en algunes línies de subvencions, cal destacar que determinades partides que, per motius tècnics han registrat un nivell d'execució inferior al 10 %, únicament representen el 0,47 % de l'import total de les línies de subvenció de la Generalitat. Així mateix, el nivell de pagaments global de les subvencions corrents de la Generalitat ha millorat substancialment, ja que s'ha passat d'un 70,22 % en 2012 respecte al pressupost definitiu d'aquestes línies a un 76,33 %, més de 6 punts per damunt de l'etapa anterior.

Tot això tenint en compte que el total de pagaments que ha efectuat la Tresoreria de la Generalitat en 2017, englobats en el capítol 4 de transferències corrents, va ascendir a 3.386,3 milions d'euros, un 39 % més de recursos que en 2014, quan es va quedar en 2.443,2 milions.

"Enriquiments injustos de 1.252 milions en 2014"

Quant als expedients d'enriquiment injust, que se centren principalment en les despeses sanitàries de cobertura ineludible, tenen el seu origen en la situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, que provoca que la despesa real en sanitat siga superior al que es pot pressupostar. Per aquest motiu, en el passat s'arribava a imports superiors. De fet, en 2014, l'anterior consell va aprovar enriquiments injustos per valor de 1.252 milions d'euros. En 2012, un únic expedient d'enriquiment injust va permetre la validació de despeses de sanitat per import global de 1.748,7 milions d'euros, que van ser abonats per mitjà del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors.

Arxius relacionats