Nota de premsa

El Consell aportarà 246.620 euros per a fer ús fins a 2020 de totes les aplicacions informàtiques amb què es gestionen les ajudes de la PAC

28/12/2018

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d'una addenda al conveni subscrit el desembre de 2017 entre la Generalitat i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), en la qual s'estipula que la Generalitat podrà fer ús de totes les aplicacions informàtiques amb què es gestionen les ajudes de la PAC mitjançant una aportació de 246.620 euros fins a 2020.

El conveni subscrit en 2017 permet que la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural puga fer ús de l'aplicació informàtica destinada a la gestió, el control i el pagament de les ajudes directes de la política agrària comuna (PAC) que desenvolupa el FEGA, i l'ús de la qual s'ofereix a les comunitats autònomes a través de convenis de col·laboració.

En virtut d'aquests convenis, les comunitats poden optar per dues modalitats de col·laboració: completa, en la qual les comunitats tenen accés a totes les aplicacions del sistema; o parcial, en la qual les comunitats tenen accés únicament a determinades aplicacions.

El conveni subscrit en 2017 establia per a la Comunitat Valenciana un ús parcial d'aquest sistema informàtic, però posteriorment s'ha vist la necessitat de fer un ús complet del sistema, i incorporar el mòdul de captura de Sol·licitud Única i de Sol·licitud REGEPA (registres de productors agraris), ja que resulta més pràctic i al seu torn contribueix a aportar més seguretat i confiança a les autoritats comunitàries en la gestió dels fons europeus.

L'esmentat mòdul de captura permetrà la tramitació telemàtica dels pagaments i millorarà la coherència de les dades subministrades pels titulars de les explotacions agràries.

En la modalitat d'ús parcial, tal com recollia el conveni de col·laboració subscrit en 2017, l'aportació de la Comunitat Valenciana era de 93.816,91 euros anuals. A aquesta quantia es va afegir en l'inici del conveni un pagament únic de 208.165,70 euros per a l'actualització i l'adequació del sistema de gestió d'ajudes.

Atenent al que s'ha fixat en aquesta addenda, l'ús complet de l'aplicació informàtica suposa una aportació, per part de la Comunitat Valenciana, de 123.309,87 euros anuals, la qual cosa suposa un increment de 29.492,96 euros respecte a l'aportació que ja feia la Generalitat.

Millores funcionals

El canvi de l'ús parcial a un ús total del sistema permetrà incorporar millores funcionals significatives durant la fase de captura de sol·licituds (ompliment i registre) que redundaran en una millora del servei als usuaris i de la qualitat de la gestió de la Conselleria d'Agricultura.

Així mateix, la Generalitat confia a millorar els procediments de gestió de les ajudes de la PAC i a agilitzar la tramitació dels pagaments.

L'addenda al conveni, la vigència del qual s'estén fins al 31 de desembre de 2020, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2019 prèviament a la inscripció en el Registre Electrònic Estatal d'Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal i a la publicació en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE).