Nota de premsa

El Consell dota de pressupost per a 2018 i aprova els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències

30/11/2018

El Ple del Consell ha aprovat els estatuts de la nova Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE), creada pel Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, com a societat mercantil del sector públic instrumental, de les previstes per la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Així mateix, s'ha dotat a l'entitat de pressupost per a la resta de l'exercici, a fi de cobrir les seues necessitats, i s'ha fixat en 230.000 euros.

L'aprovació de pressupost de la societat, el decret llei de creació del qual va ser convalidat ahir pel Ple de les Corts, es du a terme amb base en la disposició transitòria quarta de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2018, que preveu que l'executiu puga aprovar els comptes d'una entitat creada una vegada iniciat l'exercici.

L'SGISE s'encarregarà de la gestió del personal i de les necessitats logístiques dels serveis d'extinció d'incendis forestals i emergències. A aquesta entitat s'adscriuen les brigades de Bombers Forestals, de Protecció Civil i d'Emergències.

En concret, tal com recullen els estatuts aprovats hui, aquesta societat s'encarregarà tant de la gestió dels recursos humans i materials i de les necessitats logístiques, com de la gestió dels contractes i instruments per als estudis, projectes, construcció, adquisició o explotació derivats d'aquests.

Els òrgans de la societat són la Junta General, el Consell d'Administració i la Gerència.

El capital social de l'SGISE es fixa en 60.000 euros i es divideix en un total de 60 accions nominatives per valor de mil euros cada una. Junt amb l'aprovació dels estatuts de la societat, el Consell ha aprovat la subscripció i el desembossament d'aquestes accions.

Com a societat mercantil del sector públic instrumental de la Generalitat, l'SGISE es regirà pels estatuts aprovats, per la Llei 1/2015 de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per les altres normes que li siguen aplicables.