Nota de premsa

El Consell cedeix a l'Ajuntament d'Albatera un immoble destinat a usos socials i culturals

30/11/2018

El Ple del Consell ha aprovat la cessió gratuïta d'un immoble a l'Ajuntament d'Albatera per un període de deu anys per a destinar-lo a usos socials i culturals del Centre Sociocultural Reina Sofía i com a sala d'exposicions del Museu d'Art d'Albatera.

L'immoble, que s'inclou en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, es va cedir a aquest consistori mitjançant Decret 181/1997, de 3 de juny, per un període de 20 anys.

Transcorregut el període de 20 anys pel qual es va cedir, l'ajuntament va sol·licitar al Consell, l'11 de novembre de 2015, una pròrroga per deu anys, i, mitjançant els acords plenaris de 25 d'octubre de 2016 i 27 de juliol de 2017, es van acceptar les condicions de la cessió, que va començar a computar des del 18 de juny de 2017.

A partir d'aquest moment, l'Ajuntament d'Albatera és responsable del manteniment, conservació, adequació i reparació de l'immoble i assumirà aquestes despeses, així com el pagament dels impostos. A més, haurà de fer-se càrrec de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de l'immoble durant tot el període de la cessió.