Nota de premsa

El Consell modifica la Llei de pressupostos per a traslladar l'augment salarial dels PGE a 150.000 empleats públics i ampliar la taxa de reposició

13/07/2018

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018, a fi d'incorporar els criteris i límits que arreplega la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018 en matèria de despeses de personal.

La modificació adapta les retribucions dels més de 150.000 empleats públics de la Generalitat, així com les de les universitats i les del personal dels centres docents concertats, a la legislació bàsica estatal, la qual cosa suposa un increment retributiu de l'1,50 % des de l'1 de gener, i d'un 0,25 % addicional en cas que el PIB cresca almenys el 3,1 %, la qual cosa es percebria amb efectes des de l'1 de juliol d'enguany.

Divendres passat, el Consell ja va aprovar les noves taules retributives del personal de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, en què ja es preveu l'increment salarial de l'1,5 % fixat en els pressupostos generals de l'Estat per a tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.
Amb aquesta mesura, que inclou les universitats i el personal dels centres docents concertats, es busca pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu que els empleats públics van patir durant la crisi. El cost de la mesura prevista en els pressupostos generals de l'Estat ascendeix a 108,27 milions d'euros.

A més d'això, aquest decret llei arreplega, tal com està fixat en els PGE, la possibilitat que la massa salarial puga incrementar-se en un 0,20 % addicional amb la finalitat que les diverses administracions puguen adoptar mesures per a la racionalització de les plantilles i de les retribucions.

En concret, la norma, que es remetrà a les Corts per a la seua convalidació, permetrà, entre altres actuacions, l'homologació de retribucions lligada a la desaparició de la bretxa salarial en sectors especialment feminitzats.

En el marc d'aquesta adaptació a la legislació bàsica estatal, s'inclouen així mateix les noves directrius fixades sobre el complement de la prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal del personal al servei del sector públic de la Generalitat, de manera que s'elimina el descompte per baixa laboral introduït en 2012, així com el nou règim de gaudi del permís de paternitat, que s'amplia a sis setmanes.

Ofertes d'Ocupació Pública

Així mateix, el decret llei aprovat hui permet la translació a la Comunitat Valenciana de les mesures incloses en la Llei de pressupostos de l'Estat dirigides a incrementar la taxa de reposició d'efectius i a la posada en marxa de processos d'estabilització de l'ocupació temporal. Aquestes mesures s'apliquen tant per a l'Administració de la Generalitat com per al Sector Públic Instrumental.

En concret, la norma manté la taxa de reposició del 100 % per als serveis públics prioritaris establida en els PGE de 2017 i amplia el catàleg d'aquests a matèries com Tecnologies de la Informació i Comunicacions, amb vista a la implantació de l'administració electrònica. Però, a més, per a la resta de serveis no prioritaris, la taxa de reposició d'efectius s'incrementa del 50 % al 75 % tant en l'Administració com el Sector Públic Instrumental.

Nous serveis, augment d'activitat i jubilacions

Una altra novetat és l'autorització perquè en les ofertes d'ocupació pública que es convoquen per a cobrir els efectius es puga oferir un nombre de places equivalent al 5 % del total de la taxa de reposició, les quals aniran destinades a l'establiment de nous serveis públics, a l'increment de l'activitat estacional per l'activitat turística o a atendre l'elevat volum de jubilacions que s'espera. Una mesura que beneficiarà tant l'Administració com el Sector Públic Instrumental.

D'altra banda, tal com habiliten els pressupostos estatals, aquest decret llei posa en marxa un nou procés d'estabilització de l'ocupació temporal després del que es va aprovar l'any passat.

Concretament, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places d'àmbit estructural que, amb una dotació pressupostària, hagen estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2017 en els següents serveis i col·lectius: personal d'administració i de serveis generals, d'investigació, de salut pública i d'inspecció mèdica, així com d'altres serveis públics.

Crèdit suficient en els PGV de 2018

En els pressupostos de la Generalitat per a 2018, atés que no s'havien aprovat encara els pressupostos generals de l'Estat, es va optar per mantindre les retribucions per als empleats públics en els mateixos termes que en 2017, però s'establiren els mecanismes que feien possible una futura revisió d'aquestes.

És la mateixa situació que es va donar l'any passat i que ja va obligar a aprovar un decret llei per a actualitzar les retribucions del personal. Gràcies a aquesta previsió, els pressupostos autonòmics de 2018 preveuen una reserva de fons per a atendre l'increment, una vegada s'aproven els PGE.