Nota de premsa

El Consell aconsegueix un acord històric per a fer més transparents i regulars els criteris d'accés a les borses de treball temporal del sector públic

06/07/2018

El Consell ha aconseguit un acord històric amb la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, que fa més transparents les borses de treball públic de les empreses i entitats i estableix els criteris bàsics de funcionament d'aquestes.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha presidit aquest divendres la reunió a la qual han assistit la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira; el director general de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Juan Ángel Poyatos; la directora general de Pressupostos, Eva Martínez; el director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Josep Ochoa, i els representants econòmics i socials.

Atenent l'acord, la selecció de personal laboral per a la provisió temporal de llocs de treball en el sector públic instrumental de la Generalitat haurà de seguir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat, celeritat i eficàcia, i es durà a terme mitjançant la constitució de borses de treball temporal.

"Per primera vegada, s'estableix una regulació que permetrà acabar amb el clientelisme i l'arbitrarietat que existia en el passat en l'accés del personal al sector públic. Aquesta era l'última porta posterior que quedava per a accedir a una plaça en el sector públic de la Generalitat sense passar per un procés objectiu, transparent i amb garanties", ha afirmat Soler.

"Aquest tercer acord tanca el període més important de pacte amb els nostres representants sindicals respecte a les relacions laborals del sector públic instrumental. El primer va ser el pacte per a l'establiment de criteris per a la reducció de la temporalitat i l'oferta pública d'ocupació 2017-2019 i el segon, l'acord del 22 de març pel qual es van establir criteris generals per a les OPE del Sector Públic Instrumental i de les seues respectives convocatòries per a la provisió definitiva de personal laboral fix", ha explicat el titular d'Hisenda.

"Aquests tres acords s'han aconseguit partint de dues premisses: la major transparència i la major participació possible, enfront de l'opacitat de l'etapa anterior. Una vegada estiguen els tres acords tancats, s'incorporaran a l'Avantprojecte de llei de sector públic instrumental i suposaran un gir en la política d'ocupació pública que es duia a terme fins ara, ja que ens permetran passar d'empreses públiques que eren vertaders arbres genealògics familiars, tal com ocorria amb l'anterior executiu, a un sector públic professionalitzat en què els empleats han accedit al seu lloc de treball amb criteris d'objectivitat", ha recalcat Soler.

Llocs de treball a cobrir mitjançant les borses de treball

L'acord estableix de manera taxativa els supòsits concrets en què un lloc de treball es podrà proveir mitjançant el recurs a una borsa d'ocupació: quan hi haja llocs temporalment vacants que no hagen pogut proveir-se de manera immediata i definitiva per personal laboral fix propi de l'entitat; quan hi haja llocs que demanen una substitució transitòria del titular (perquè està, per exemple, de baixa de malaltia o permís de maternitat); llocs que siga necessari proveir per a l'execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada per un termini màxim de 3 anys, i llocs per a l'acumulació de tasques amb caràcter excepcional o circumstancial per un termini màxim de 6 mesos, dins d'un període de 12, ampliables a 18.

En tot moment haurà de respectar-se la duració màxima prevista en la legislació laboral per a cada modalitat de contracte laboral que s'hi aplique per a la cobertura temporal dels llocs esmentats.

Es prioritzen les borses que van associades a una OPO

Es prioritzarà la creació de borses de treball associades als resultats dels processos de selecció convocats en desplegament de l'OPO (Oferta Pública d'Ocupació). Formaran part d'aquestes, els que, havent participat en les proves selectives d'accés a aquell grup o categoria professional, hagen aprovat algun exercici. L'ordre s'establirà en funció de la puntuació total aconseguida per la suma de les diverses proves i tindran preferència els que hagen aprovat un nombre més alt d'exercicis.

En el cas que no hi haja una borsa amb aquestes característiques, es podrà crear una borsa específica i extraordinària mitjançant la realització de proves selectives i de baremació de mèrits i experiència.

En les dos casos, la fase selectiva (l'examen) tindrà un pes del 60 %, mentres que la fase de concurs de mèrits computarà un 40 % (20 % formació i 20 % experiència).

Diversitat funcional i situacions d'urgència

L'acord també estableix un "mecanisme excepcional per a casos d'urgència", quan no hi haja les borses previstes en els dos supòsits anteriors. En aquests casos i quan el perfil del lloc ho aconselle, podran constituir-se borses de treball exclusivament pel sistema de baremació de mèrits, amb l'autorització prèvia de la comissió de seguiment d'aquest acord.

En aquest supòsit s'haurà d'haver convocat prèviament una nova borsa que incloga proves selectives i que haurà de resoldre's en el termini d'un any des de la convocatòria de la d'urgència. Per a aquestes borses d'urgència, el 60 % de la puntuació final serà per a mèrits de formació, mentres que el 40 % servirà per a la valoració de l'experiència.

Així mateix, es constituiran borses específiques de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual per a la cobertura de llocs reservats per a ser exercits preferentment per persones amb aquest tipus de diversitat. Aquestes borses es regiran per unes bases diferenciades i adaptades a les seues circumstàncies.

Es regula la mobilitat funcional

L'acord també regula la mobilitat funcional dels empleats del sector públic instrumental, coneguda com a "millora d'ocupació". Es dona en el cas que un empleat passe a fer temporalment funcions superiors a les del seu lloc perquè disposa de la formació necessària.

L'acord subscrit estableix que una vegada identificats i autoritzats els llocs que s'han de cobrir a l'empresa, aquests s'oferiran prioritàriament al personal laboral fix de la mateixa entitat perquè es cobrisquen mitjançant la modalitat de mobilitat funcional, sempre que aquesta persona, que ha de reunir tots els requisits establits per al lloc, forme part de la borsa de treball temporal corresponent. L'exercici d'aquestes funcions no podrà suposar consolidació de grup o retribucions.

Transparència en les convocatòries

Les convocatòries de borsa de treball temporal hauran de contindre, com a mínim, el grup professional a què està referida la convocatòria, els requisits exigits per a formar part de la borsa de treball, el procediment de constitució i l'ordre de prelació en la borsa, el barem de mèrits i la manera d'acreditar-los, el model d'instància i el termini de presentació, l'àmbit territorial de la borsa, les normes addicionals de funcionament i el règim d'impugnació de la convocatòria.

Tota convocatòria de borsa de treball temporal es publicarà en el DOGV i en el portal de transparència de cada ens afectat. A més, s'haurà d'actualitzar amb una periodicitat mínima mensual i serà accessible a través de la web de l'entitat.

Limitació temporal

Cada nomenament suposarà la celebració d'un contracte laboral que s'efectuarà amb relació a un sol lloc de treball. En cas de finalitzar la vigència del contracte sense preveure el període d'un any de servei, el personal podrà obtindre un altre o d'altres successius fins a completar-ne el període.

Finalitzada la vigència del contracte i una vegada haja aconseguit o superat el període d'un any, no es podrà obtindre un nou contracte fins que no s'haja esgotat la llista o, si escau, li corresponga novament per torn.

Totes aquestes instruccions són de compliment obligatori per als ens del sector públic instrumental inclosos en l'àmbit de la Comissió de Diàleg Social.

Arxius relacionats