Nota de premsa

El Consell modifica el conveni de les multes de trànsit amb l'Ajuntament de València per a estendre l'aplicació a tributs municipals i sancions

08/06/2018

El Ple del Consell ha aprovat hui una addenda de modificació del Protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià d'Administració Tributària, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i l'Ajuntament de València en matèria d'embargaments per sancions de multa de trànsit i ORA que s'han de fer fora del terme municipal de València.

En concret, s'ha acordat estendre aquest sistema de cobrament als tributs municipals, a les sancions i als altres ingressos, al mateix temps que el conveni es prorroga un any més, fins al 9 de juny de 2019.

El desenvolupament del conveni ha sigut molt satisfactori per a les administracions, ja que amb aquest sistema s'acaba amb situacions d'impunitat derivades del fet que l'Ajuntament no té competències per a actuar sobre infractors quan aquestes actuacions hagen de produir-se fora del terme municipal de València, amb la qual cosa es garanteix la igualtat dels ciutadans i es reforça la seguretat.

Fins a l'1 de juny, l'IVAT ha desenvolupat actuacions que representen un total estimat de 3.387.375,91 euros, referents a 18.126 procediments d'embargament per infraccions no abonades. Del total, s'han certificat ja 1.583.506,63 euros de 8.356 embargaments per multes de trànsit i ORA impagades, i queden en tràmit, pendents de certificar, 1.803.869,28 euros de 9.770 embargaments.

Amb la signatura d'aquesta col·laboració, la Generalitat, mitjançant l'IVAT, pot demanar informació a entitats financeres i autoritzar sol·licituds d'embargament per a reclamar el pagament de multes interposades per l'Ajuntament de València, així com altres ingressos de naturalesa pública, tributaris i no tributaris, quan aquests hagen de dur-se a terme fora del terme municipal de València i en l'àmbit territorial de la Comunitat.

A més, l'institut també té la capacitat d'alçar embargaments i resoldre els recursos interposats contra les seues actuacions.

Aquest conveni té un any de vigència des de la seua signatura i es pot prorrogar anualment fins a un límit de quatre. L'acord ofereix també a l'institut la capacitat per a introduir mesures que agilitzen i facen més eficaç la gestió dels procediments sancionadors.