Nota de premsa

El Consell analitza el Pla anual d'auditories del sector públic referit al 2016

25/05/2018

El Ple del Consell ha analitzat el Pla anual d'auditories del sector públic instrumental de la Generalitat referit a l'exercici 2016, que s'inclou en el Compte General de 2016, disponible en la web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Aquest informe s'emet en compliment del que disposa l'article 96.2 de la Llei 1/2015. Així, d'acord amb el precepte esmentat, una vegada executat el pla anual d'auditories corresponent, la Intervenció General de la Generalitat ha de presentar al Consell, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, un informe general amb els resultats més significatius de l'execució del pla.

Aquestes auditories públiques s'exerceixen sobre tots els òrgans i les entitats integrants del sector públic de la Generalitat, i en aquestes s'analitzen tant aspectes de regularitat comptable com de compliment de la normativa i l'operativitat.

Els informes d'auditoria referits a cada una d'aquestes entitats estan inclosos en el Compte General 2016, que pot consultar-se a través de l'enllaç següent: consultar aquí