Nota de premsa

El nou Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Finances és el pas previ i necessari per a l'escissió de la qual sorgirà el Banc Públic

14/07/2017

El ple del Consell ha aprovat el nou Reglament Orgànic i Funcional (ROF) de l'Institut Valencià de Finances (IVF), que suposa el pas previ i necessari per a l'escissió de l'actual IVF i prepara el camí la creació del nou Banc Públic, tal com s'arreplega en el Pacte de Botànic.

Aquest ROF suposa així la pista d'enlairament perquè aquest organisme es convertisca en l'instrument que canalitze els recursos financers disponibles en el mercat i els oriente cap a la realització de projectes d'inversió rendibles a la Comunitat Valenciana, compatibles amb els objectius de la política econòmica del Consell.

Perquè el IVF puga complir amb aquests objectius era necessària l'aprovació d'un nou Reglament Orgànic i Funcional, que ve a substituir al Decret 15/2014, de 24 de gener, del Consell, que ha estat vigent fins ara.

Així, el nou ROF de l'Institut Valencià de Finances estableix les bases per a la transformació d'aquest organisme, que ha d'orientar-se cap a l'escissió de les seues dues àrees fonamentals, procés que estarà culminat al llarg de la present legislatura i que consistirà en la separació de l'àrea d'inversions crediticies, que es convertirà en el futur IVF, i de l'àrea de política financera.

D'aquesta manera, l'objectiu final és que el Institut Valencià de Finances no forme part del sector Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana i puga finançar-se en els mercats, amb independència de les restriccions a l'endeutament que a cada moment puguen afectar a la Generalitat Valenciana.


Principals novetats

Com a novetat principal cal destacar que, per primera vegada en la seua història, l'Institut Valencià de Finances (IVF) va a obrir els seus òrgans de govern a la participació de persones independents de reconegut prestigi.

És important ressenyar que aquests independents hauran de complir els criteris d'idoneïtat fixats pel Banc d'Espanya per a les entitats financeres, igual que el director general del IVF.

En concret, el Consell General de l'IVF estarà compost per deu persones entre les quals es trobaran el titular de la conselleria amb competències d'hisenda, que exercirà de president del consell; quatre vocals vinculats a l'administració de la Generalitat; i cinc vocals independents (que no siguen personal al servei ni de la Generalitat ni del seu sector públic instrumental).

L'elecció d'aquests vocals, que respectarà el principi de paritat entre homes i dones i serà consensuada entre les diferents forces polítiques, haurà de passar el filtre de la Comissió de nomenaments i retribucions i posteriorment serà aprovat pel Consell.

D'altra banda, la Comissió d'Inversions estarà composta per sis membres: el president, que serà el director general de l'IVF, i cinc vocals entre els quals hi haurà un representant de la conselleria amb competències en economia, la persona responsable de l'assessoria jurídica del IVF, un vocal designat per les organitzacions sindicals, un altre designat per les organitzacions empresarials i un cinquè vocal triat pel Consell General d'entre els independents pel seu reconegut prestigi i competència professional.

Una altra de les principals novetats incloses en el nou ROF resideix en la creació de tres subcomissions: la Comissió de Nomenaments i Retribucions, la Comissió d'Auditoria i Control de Riscos, i la Comissió de Transparència i Responsabilitat Social Corporativa. Aquestes tres subcomissions estaran presidides per consellers independents de reconegut prestigi.


Refundació de l'IVF

L'aprovació del nou Reglamente Orgànic i Funcional de l'IVF ve a unir-se a altres decisions adoptades durant l'últim any i que han suposat una autèntica refundació de l'Institut Valencià de Finances, en línia amb les línies estratègiques fixades en el Pacte del Botànic, on s'arreplegava com a objectiu bàsic la creació d'un Banc Públic valencià.

Així, el primer eix d'aquesta refundació ha consistit a dotar de solvència a aquesta entitat, fet que ha sigut possible gràcies a la capitalització de 156,2 milions d'euros de deute de l'IVF, la qual cosa ha suposat que aquest organisme obtinga liquiditat per a desenvolupar el seu pla de préstecs a les pimes i d'ajudes socials.

Amb la injecció de liquiditat que es va realitzar a l'abril s'estima que l'IVF aconseguirà un coeficient de solvència del 40% sobre actius ponderats per risc, percentatge que disminuirà a mitjà termini -fins al 30%- a mesura que l'institut incremente el pes de la seua cartera de riscos amb el sector privat sobre el total del seu balanç.

En aquest sentit, cal recordar que l'IVF va tancar 2014 (una vegada reformulades els comptes d'aquest exercici) amb un índex de solvència inferior al 10%.

D'altra banda, en l'últim període el Institut Valencià de Finances ha viscut una autécnica revolució tecnològica en els seus processos, tant en matèria informàtica com a comptable.

L'exemple més clar d'aquesta revolució és l'engegada de la nova web de préstecs des d'on qualsevol interessat pot sol·licitar l'estudi del seu projecte d'inversió per a la concessió d'un préstec IVF, fent tot el procés des de la plataforma on-line, sense necessitat de desplaçar-se fins a la seu del Institut Valencià de Finances.

La tercera fase d'aquest procés de refundació queda reflectida amb l'aprovació del nou Reglament Orgànic i Funcional de l'IVF, on es fixen els nous criteris que regeixen la gobernança d'aquest organisme, molt allunyats dels quals havien instaurat govern anteriors.