Nota de premsa

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Procuradors d'Elx per a facilitar pagaments tributaris

14/07/2017

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb Col·legi de Procuradors dels Tribunals d'Elx per a habilitar els integrants de l'associació col·laborar amb l'Administració Tributària de la Generalitat, en qualitat de representants per compte dels contribuents, i facilitar així el compliment de les obligacions tributàries.

D'aquesta manera, s'agilitaran aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats, així com de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

L'entrada en vigor d'aquests acords evitarà en gran manera els desplaçaments dels ciutadans a les oficines públiques i, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques. Els convenis facilitaran als ciutadans representats pel Col·legi de Procuradors d'Elx mecanismes de comunicació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Obligacions per als adherits

A partir d'ara, els procuradors dels Tribunals d'Elx hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@), i tindran el deure d'emplenar les declaracions i autoliquidacions de forma correcta, així com aportar tota la documentació annexa que siga necessària.

L'adhesió a aquest acord implica la utilització per part dels associats de la via específica posada a la seua disposició per l'Administració de la Generalitat per a la presentació i ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots. Si escau, podran presentar també per via telemàtica les declaracions, autoliquidacions, comunicacions i altres documents de naturalesa tributària complint les condicions de la normativa vigent.

Aprofitar les noves tecnologies

Des de la Generalitat es considera indispensable continuar fomentant l'aprofitament de les noves tecnologies, habilitant gradualment nous serveis d'integració i tractament automàtic de dades i de comunicació telemàtica.

En aquest marc, s'està fomentant la col·laboració amb operadors jurídics, associacions i entitats que actuen com a representants dels ciutadans davant l'Administració tributària valenciana. Fruit d'açò són els convenis signats enguany amb l'Associació de Tramitadores Administratius, amb el Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, amb l'Agrupació d'Assessories d'empreses (ADADE) o amb l'Institut de Censors Jurats de Comptes d'Espanya, entre uns altres.