Cànon de sanejament

Cànon de sanejament

Llei 2/1992 i modificacions legislatives

 • Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià
  Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament d'aigües residuals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1761, de 08/04/1992)
 • Llei 10/1998, de 28 de desembre
  Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3404, de 31/12/1998)
 • Llei 11/2000, de 28 de desembre
  Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3907, de 29/12/2000)
 • Llei 9/2001, de 27 de desembre
  Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4158, de 31/12/2001)
 • Llei 11/2002, de 23 de desembre
  Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana. (DOCV núm. 4409, de 31/12/2002)
 • Llei 16/2003, de 17 de desembre
  Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4654, de 19/12/2003)
 • Llei 12/2004, de 27 de desembre
  Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4913, de 29/12/2004)
 • Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat
  Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOCV núm. 5166, de 30/12/2005)
 • Llei 10/2006, de 26 de desembre
  Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5416, de 28/12/2006)
 • Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat
  Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 5669, de 28/12/2007)
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre
  Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat

Decret 266/1994, disposicions de desenrotllament i modificacions

 • Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern Valencià
  Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament sobre el Règim Econòmico-Financer i Tributari del Cànon de Sanejamentdel Govern Valencià (DOGV núm. 2418, de 31/12/1994)
 • Decret 193/2001, de 18 de desembre
  Decret 193/2001, de 18 de desembre, pel qual es modifica el Reglament sobre el Règim Economicofinancer i Tributari del Cànon de Sanejament, aprovat mitjançant el Decret 266/1994, de 30 de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 4153, de 21/12/2001)
 • Orde de 10 de juny del 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Orde de 10 de juny del 2002, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els models de declaració tributària del Cànon de Sanejament de la Generalitat Valenciana MD-010 (Declaració Censal), MD-100 (Declaració Resum anual), MD-101 (Declaració de facturació), MD-102 (Autoliquidació i Ingrés), MD-202 (Declaració inicial de subministraments propis d'aigua), MD-203 (Declaració trimestral de volums d'aigua), MD-301 (Declaració de Producció d'Aigües Residuals) i MD-401 (Relació de rebuts impagats de Cànon de Sanejament a presentar per les entitats subministradores d'aigua)

Altra normativa

 • Ordre de 23 de maig de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda
  Ordre de 23 de maig de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió de l'exempció del canon de sanejament a què es refereix l'article 22.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març (DOGV núm. 2280, de 02/06/1994)