Gestió tributària

Gestión tributaria

Gestió tributària

Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari

Presentació telemàtica

  • Ordre de 21 de novembre del 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4652, de 17/12/2003)
  • Resolució de 10 d'abril de 2007, de la directora general de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SAR@-5 del model 600 d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat (DOGV núm. 5523, de 30/05/2007)
  • Resolució de 15 de març de 2004, de la Direcció General de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SARA-5 del model 045 de declaració-liquidació de la Taxa Fiscal sobre el Joc per Màquines o Aparells Automàtics, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5209, de 01/03/2006)
  • Resolució de 16 de juny de 2008, de la directora general de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SAR@-2 del model 650 d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions, modalitat Successions, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat
  • Resolució de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la que resol incloure l'acció «pagament telemàtic genèric», en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana
  • Resolució de 24 de gener de 2011, de la directora general de Tributs, per la qual s'amplien les utilitats incloses en l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Resolució de 17 de novembre de 2011, de la directora general de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SAR@-2 del model 651, d'autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions, modalitat adquisicions inter vivos, en la relació d'accions de l'annex I de l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions dels tributs la gestió de la qual competeix a la Generalitat
  • Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Direcció General de Tributs i Joc, per la qual es resol incloure l'acció Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat, en la relació d'accions de l'annex I de l'Orde de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competix a la Generalitat