Recursos i sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts

Recursos i sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts

Model 722 - Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Model 749 - Sol·licitud d'interposició de recurs de reposició

Model 750 - Sol·licitud d'inici de procediment de taxació pericial contradictòria

Model 751 - Sol·licitud de suspensió

Model 753 - Sol·licitud de rectificació d'autoliquidacio