Consulta i sol·licituds d'informació

Consulta i sol·licituds d'informació

Model 746 - Consulta Tributària

Sol·licitud de valoració de Béns Immobles a l'empara de l'art. 90 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre

Model 748 - Sol·licitud d'informació en el supòsit de desqualificació de vivendes de protecció oficial