Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

9678 - Taxa per autoritzacions sanitàries de centres i serveis sanitàris9679 - Taxa per altres actuacions administratives en matèria de sanitat. Expedició de duplicats de la targeta sanitària individual9686 - Taxa per la realització d'anàlisis de Laboratoris de Salut Pública9688 - Taxa per inspecció i control d'animals i els seus productes9780 - Taxa per servicis sanitàris. Grup I. Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siguen necessàris, en virtut de norma legal o reglamentària, per a l'obtenció de l'autorizació sanitària de funcionament o inscripció en algún registre sanitari de les dites obres)9781 - Taxa per servicis sanitàris. Grup II. Comprovació i inspecció de les condicions higiénico-sanitàries de locals i establiments9782 - Taxa per servicis sanitàris. Policia funerària9784 - Taxa per servicis sanitàris. Altres actuacions administratives9785 - Taxa per servicis sanitàris. Laboratoris, industries farmacèutiques i altres9786 - Taxa per servicis sanitàris. Servicis inherents a productes sanitàris9896 - Atenció farmacèutica9897 - Acreditació activitats de formació9898 - Empreses alimentàries, aliments i establiments alimentàris9970 - Taxa per impartició de cursos organitzats per la Conselleria de Sanitat9979 - Taxa per servicis sanitàris. Adjudicació apertura Farmacies