Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

9753 - Taxa per accés a les titulacions per al govern de motos nàutiques i expedició del títol corresponent. Article 292 Llei 12/19979757 - Taxa per autorització d'activitats esportives acuàtiques9768 - Taxa per accés a les titulacions per al govern de les embarcacions i expedició dels títols corresponents. Article 292 Ley 12/19979820 - Taxa d'ordenació del transport per carretera9824 - Taxa per servicis administratius9825 - Taxes per servicis de venda d'impresos de control de l'edificació9826 - Taxes pel servici del control de qualitat de l'edificació9827 - Taxa per assajos laboratori obres públiques9833 - Taxa per serveis administratius9845 - Taxa per accés a les titulacions esportives subaquàtiques. Article 302, Decret Legislatiu 1/20059856 - Taxa per prestació de serveis i activitats relatives a les servituts de protecció del domini públic maritimoterrestre