Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

9658 - Activitats de formació esportiva. Cursos d'entrenadors esportius9659 - Activitats de formació esportiva. Formació permanent9660 - Preu públic d'utilització Centre de Tecnificació d'Alacant9664- Serveis de allotjament, transport i manutenció del complex educatiu de Cheste9665 - Ensenyaments de règim especial. Música9667 - Ensenyament d'idiomes9668 - Ensenyaments de règim especial. Dansa9669 - Ensenyaments artístics professionals de règim especial d'arts plàstiques i disseny9762 - Servicis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari9764 - Taxa per serveis de lectura, investigació, certificacions, còpies i reproducció de documents e impressions en arxius, biblioteques i museus9765 - Taxa per inscripció en proves selectives9766 - Taxa per proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)9767 - Taxa per expedició de títols9773 - Taxa per ensenyaments de règim especial ensenyaments esportius9774 - Taxa per expedició de certificacions de fulls de servicis del personal docent no universitari9775 - Taxa per inscripció al procediment de reconeixement de competències professionals9776 - Taxa per ensenyances artístiques superiors. Matrícula y reconeiximent de crèdits9777 - Taxa per inscripció en la prova per a persones majors de 20 anys per a l'obtenció del títol de batxiller9778 - Taxa per ensenyances artístiques superiors. Proves9779 - Taxa per expedició de títols i secretaria. Ensenyances artístiques superiores9892 - Taxa pels serveis prestats pel registre territorial de la propietat intel·lectual de la Comunitat Valenciana