Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

9756 - Taxa per servicis administratius d'intervenció ambiental9790 - Taxa per ordenació i defensa d'indústries agràries i alimentàries9791 - Taxa per gestió tecnico-facultativa dels servicis agronòmics9792 - Taxa per prestació de serveis en matèria de ramaderia9793 - Taxa per expedició de títols professionals marítims9794 - Taxa per expedició de llicències de pesca recreativa, esparavell i marisqueig9795 - Taxa per servicis administratius9799 - Taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals9832 - Taxa per llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries9833 - Taxa per serveis administratius

  • Model suprimit per a esta conselleria, consulteu al centre gestor


9834 - Taxa per servicis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció9835 - Taxa per determinacions analítiques9836 - Taxa per serveis de sanitat animal9837 - Taxa per serveis de l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer9842 - Taxa per altres servicis administratius mediambientals9853 - Taxa pel servici d'abastiment en alta d'aigua potable des de l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Alzira9854 - Taxa per expedició del títol de bussejador professional bàsic i de la llibreta d'activitats subaquàtiques9855 - Taxa per autoritzacions