Novetats tributàries 2013

Novetats tributàries 2016

  • Hisenda implanta el pagament amb targeta dels tributs gestionats per la Generalitat Valenciana
    Taxes autonòmiques, impostos mediambientals, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i contravenda de vehicles poden pagar-se amb targetes de crèdit o dèbit Visa o MasterCard.

  • De conformitat amb la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat s'estableixen les següents novetats per a l'exercici 2016.

    • Impost sobre el Patrimoni

La Comunitat Valenciana, en l'exercici de les competències:

  • El mínim exempt, s'estableix amb caràcter general en 600.000 euros. No obstant això, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, el seu import s'eleva a 1.000.000 euros.
  • S'aprova una tarifa autonòmica pròpia amb tipus de gravamen aplicables per trams de base liquidable. Es mantenen els imports dels 8 trams vigents de base liquidable amb increment dels tipus. Aproximadament en un 25%, amb una mínim amortiment per l'arredoniment decimal a la baixa en alguns trams, respecte a la tarifa regulada en l'article 30.2 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, aplicable fins al 31 de desembre de 2015.

 

  • Impost sobre Hidrocarburs

Finalment, s'amplia, fins al 31 de desembre de 2016, la vigència del tipus de devolució del gasoil professional per als transportistes (48 euros per 1.000 litres), aplicable en relació amb el tipus autonòmic de l'impost sobre Hidrocarburs establit per al gasoil d'ús general.