Beneficis fiscals 2006

Beneficis fiscals 2006

Aplicables a la campanya de la Renda 2006, a celebrar en maig i juny de 2007.

Deduccions per a la família, majors i discapacitats

 • Deduccions per naixements o adopcions:
  • Per naixement o adopció, ampliable als dos exercicis posteriors al del naixement o a la adopció:
   • Deducció de 255 € per cada fill.
  • Per naixement o adopció múltiples:
   • Deducció de 210 €.
  • Per naixement o adopció de fill discapacitat, amb un grau de minusvalia igual o superior al 65%:
   • Deducció de 210 € pel primer fill o de 260 € pel segon o posterior.
  • Per família nombrosa: Deducció de 190 € en cas de família nombrosa de categoria general, i de 435 € en cas de família nombrosa de categoria especial.
 • Deduccions per custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills menors de 3 anys:
  • El 15% de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 255 € per cada fill.
 • Deduccions per realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de labors no remunerades en la llar:
  • Deducció de 128 €.
 • Contribuents discapacitats, amb un grau de minusvalia igual o superior al 33%, d'edat igual o superior a 65 anys:
  • Deducció de 168 €.
 • Per ascendents majors de 75 anys i ascendents majors de 65 anys discapacitats:
  • Deducció de 168 €.

Deduccions per a l'adquisició o arrendament de vivenda

 • Per adquisició:
  • De primera vivenda habitual per joves de 35 o menys anys:
   • Deducció del 3%.
  • De vivenda habitual per discapacitats, amb un grau de minusvalia igual o superior al 65%::
   • Deducció del 3%.
  • Adquisició o rehabilitació de vivenda habitual amb ajudes públiques:
   • Deducció de 94 € .
 • Per arrendament:
  • De vivenda habitual:
   • Deducció del 10%, amb límit de 190 €.
  • De vivenda, amb conseqüència de la realització de una activitat per compte propi o alié en un municipi diferent del que es residia amb anterioritat:
   • Deducció del 10%, amb límit de 190 €.

Per a la protecció del medi ambient

 • Per inversions realitzades per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en la vivenda habitual:
  • Deducció del 5%.
 • Per donacions amb finalitat ecològica a institucions públiques valencianes o entitats sense ànim de lucre:
  • Deducció del 20%.

Per al foment de la nostra cultura

 • Per donacions relatives al Patrimoni Cultural Valencià:
  • En casos de donació a entitats culturals, deducció del 10% del valor dels béns culturals donats i del 5% de les quantitas invertides.
  • En els casos de conservació, reparació o restauració dels béns culturals, el 5% de les quantitats invertides.
 • Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana a institucions públiques valencianes o a entitats sense ànim de lucre: Deducció del 10%.