Novetats

Els Fons Estructurals en el Dia Internacional de la Dona

Els Fons Estructurals en el Dia Internacional de la Dona

La perspectiva de gènere en les actuacions cofinançades amb Fons Estructurals en el període 2014-2020 s'integra plenament en totes les fases de preparació, programació i implementació, així com en el seguiment i l'avaluació dels Fons, en compliment de l'art. 7 del Reglament 1303/2013.

 

Per a això, els Programes Operatius nacionals i regionals s'han dissenyat basant-se en un enfocament dual, introduint d'un costat accions específiques contra les desigualtats, i d'un altre, mesures de caràcter transversal que prenen en consideració les diferents necessitats i situacions d'hòmens i dones. Al mateix temps, en este període la participació dels organismes rellevants d'igualtat i no discriminació serà crucial per a l'assessorament en matèria d'identificació de bretxes de gènere, definició de clàusules socials i criteris de selecció d'operacions i en l'elaboració dels informes anuals i l'estratègia de comunicació. 

 

En la Comunitat Valenciana, la definició de l'estratègia del Programa Operatiu del FSE CV 2014-2020 ha pres en consideració les bretxes de gènere existents, ha desagregat por sexe totes les dades, ha assenyalat els resultats esperats per a homes i dones, i ha recollit la intencionalitat de fixar criteris de sel·lecció d'operacions que garantisquen que els recursos arriben per igual a ambdós sexes i contribueixen a reduir les desigualtats existents entre homes i dones. Així doncs, el principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació es tindrà en compte, de manera transversal, en l'execució del programa i en els distints àmbits d'intervenció.